Milija Suknović

Dr Milija Suknović (redovni profesor)

Email: milija.suknovic@fon.bg.ac.rs
Kancelarija: 312
Telefon: 011/ 3950-861
Konsultacije: (osnovne akademske studije)

Profesionalna interesovanja:

 • Teorija odlučivanja
 • Višekriterijumska analiza
 • Grupno odlučivanje
 • Pregovaranje
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Poslovna inteligencija

Biografski podaci:

 • Fakultet organizacionih nauka (FON) upisao je 1986. godine.
 • Diplomirao je 1990. godine na smeru za informacione sisteme.
 • Od 1991. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka kao asistent-pripravnik.
 • Magistarsku tezu odbranio je 1995.godine. na FONu.
 • U zvanje asistenta biran je 1995. godine.
 • Doktorsku disertaciju odbranio je 2001.godine.
 • Bira se u zvanje docenta 2001. godine.
 • U zvanje vanrednog profesora izabran je 2006. godine.
 • U zvanje redovnog profesora izbabran je 2011 godine.