Teorija odlučivanja – Materijali za usmeni

U deljenim materijalima na stranici predmeta se mogu naći spakovani svi materijale za pripremu usmenog dela ispita.
– Za klasično polaganje, priložena su takođe i ispitna pitanja, kao i eliminaciona pitanja, u slučajevima kada se zbog velikog broja studenata polaže eliminacioni test za pristupanje klasičnom polaganju.
– Za parcijalno polaganje (položeni kolokvijumi), u junu se organizuje usmeni test, sa pitanjima zatvorenog tipa. Pitanja su iz materije koja je obrađivana na nastavi (prezentacije i snimci), a priložene skripte i poglavlja knjige su pomoć u razumevanju izloženih koncepata na nastavi.